Elisabeth Nässén Svanberg och Anders Nyström är business analysts på transport- och logistikföretaget DB Schenker. Deras roll är att hantera krav från en mängd olika intressenter i transportkedjan.

anders nystrom 2De kallar sina intressenter kravägare, ett begrepp som förmedlar en given rätt att ställa krav oberoende av hierarkisk position. Kundlyftets utbildning i kravhantering bekräftade och fördjupade deras inställning till att bedriva kravhantering.

– Jag fick med mig en medvetenhet kring att det finns ett mer kvalitativt sätt att jobba och närma sig hela området, som i slutänden är effektivare och ger bättre resultat. Men det är inte bara att man lär sig ett förhållningssätt, det är konkreta metoder också, till exempel för att förbättra intervjuteknik, säger Anders Nyström. 

Gav mod att ifrågasätta
Kundlyftet påverkade dem båda också på ett djupare plan. Utbildningen fick dem att rannsaka sin egen interaktion med andra människor och gav dem ökad självkänsla i att ifrågasätta alltför formella arbetsstrukturer och onödiga teknikaliteter:

– Mina kravägare kanske inte är tekniker, och de ska inte behöva vara det. Alla har olika världar och om man ska bli duktig på kravhantering måste man förstå det. Man måste vara öppen och våga fråga, säger Elisabeth Nässén Svanberg.

– Vi är bombarderade med formella processer och standarder. De fyller sin funktion, men de ger inte självklart ett bättre sätt att jobba med människor eller kravägare. Utbildningen gav självkänslan att våga stå på sig när man vet att det är rätt väg att gå, oavsett vilka standarder eller projektmodeller som finns, säger Anders Nyström.

elisabeth nassen

Kamp som bär frukt
Båda har tidvis fått kämpa för att få med andra i sitt sätt att arbeta, eftersom det ofta innebär att gå utanför den trygga processformalian. I dag bär den kampen frukt. 

Elisabeth Nässén Svanberg berättar att den nya organisation som arbetas fram på Schenker kommer att inkludera ett helt team av business analysts med specialistkompetens i kravhantering, något hon har jobbat hårt för att åstadkomma.

Bra för alla
– Med Kundlyftet lär man sig att tystna och verkligen lyssna in vad någon säger. Den här kursen är inte bara bra för kravanalytiker, utan för alla som jobbar med människor, säger Eisabeth Nässén Svanberg.

Go To Top