För utvecklare spelar det en avgörande roll att de förstår kundernas vardag med dess mål, problem och behov. Den som inte på allvar släpper sina egna tankemönster och tar kundens perspektiv riskerar att utveckla produkter och tjänster som skjuter bredvid målet.  Därför är perspektivbytet centralt inom Kundlyftet och här utgår vi från aktivitetsteorin så som den vidareutvecklats av Yrjö Engeström.

Allt vi gör inom Kundlyftet är baserat på modern forskning kring utveckling, lärande och förändring. Vi väljer bland vetenskapliga teorier och ny kunskap och ger det form och språk som gör materialet relevant för dig som utvecklare. Vår strävan är att genom ett brett tvärvetenskapligt angreppssätt välja ut det bästa och mest användbara ur den samtida forskningen och paketera till en användbar uppsättning metoder.

Carina Rislund, vår utbildnings- och programansvariga, är själv forskarutbildad vid Chalmers och står som garant för att våra program vilar på vetenskaplig grund. Dessutom hämtar vi de flesta av våra gästföreläsare från forskarvärlden för att förstärka den vetenskapliga kopplingen.

När deltagarna förstått perspektivbyte och vågat tillämpa det handlar nästa steg i lärandet om att utrusta sig med verktyg för explorativt arbete hos kunder och användare. Till exempel lär de sig undersökningsmetodik, samtalsteknik och visualiseringstekniker, allt baserat på vetenskapliga modeller.

Är du intresserad av forskningsrönen vi använder i Kundlyftet? Listan på referenser innehåller korta beskrivningar av de olika teorierna och modellerna.

Go To Top