Det börjar med intention och inställning, ett jobb du gör på insidan. Så här går det till.

MVP är en enkel trigger eller prototyp som används vid experimenterande och utforskande innovationsarbete ihop med kunder. Den är ett verktyg för fördjupad förståelse om ett kundbehov och den grundas alltid i en hypotes om behovet.

MVP är en förkortning för Minimum Viable Product, ett begrepp från Lean Startup. De tre orden representerar tre krav på en bra trigger eller prototyp.

Minimum betyder att triggermaterialet ska vara enkelt, avgränsat och billigt. Den som skapar MVP:n behöver tilltro och mod för att våga visa enkla pappmodeller för kunder, dessutom disciplin och fokus för att stå emot impulsen att lägga till ett eller annat på prototypen.

Viable betyder att triggern och experimentet ska vara utformade så att de ger svar på om behovshypotesen stämmer eller inte - och inget annat. Det innebär att materialet ska passa in i kundens situation, vara begriplig för kunden och stimulera till tänkande. Den som skapar MVP:n behöver kreativitet och pedagogisk skicklighet för att klara detta.

Product betyder att det ska finnas något konkret, en artefakt, att jobba med i experimentet. Den som skapar MVP:n behöver kunskap om hjärnans arbetssätt, framför allt om hur det visuella tänkandet fungerar, för att kunna skapa detta ting.

Vi berättar mer om hur du utformar en effektiv MVP i vårt nästa webinar den 27 november, bland annat om triggermaterialet med riktningspilar på en hållplats där kunder hade svårt att hitta sin buss.

Läs mer om webinariet här

Go To Top