Trots att begrepp som innovation, agil utveckling och lärande organisation nämns allt oftare, även i offentlig sektor, är det fortfarande mest ord. För i praktiken dominerar inställningen att utvecklingsarbete ska styras med linjära rationella planeringsmodeller, och det hämmar nytänkandet.

I de linjära planerna byggs en illusion av säkerhet och förutsägbarhet med prognoser och mallstyrda framtidsbilder. Det är en metodik för strategisk planering som lärts ut i decennier på teknik- och ekonomiutbildningar, men den står i motsats till den spontana och experimenterande process som är typisk för innovationsarbete.

Det är oundvikligt att en utforskande och kreativ process är rörig och slingrig och därför svår att planera på traditionellt sätt. Så vad göra när beslutsfattare för att säga ja till finansiering vill veta saker som inte går att ange i förväg?

Lösningen ligger i att förstå chefernas behov av säkerhet och riskreducering och erbjuda dem en styrmodell som bygger på utvecklingslogikens grund. Utvecklingslogik och produktionslogik är olika men båda är strukturerade, vetenskapligt grundade och har effektivitet som syfte. 

Effektivitetsparametrar i utvecklingsarbete är annorlunda, till exempel mäts iterativitet, kundinvolveringsgrad, prototyphastighet och idéflöde. Vi berättar mer om konkreta styrmetoder och synsätt för effektivt innovationsarbete i vårt nästa webinar, läs mer här.

Go To Top